Q&A

Welkom bij de Q&A-pagina over de uitbreiding van BusinessPark 7Poort!

Ons team staat graag klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van informatie. We begrijpen dat de uitbreiding impact heeft en daarom willen we ervoor zorgen dat iedereen geïnformeerd wordt tijdens dit proces. Hieronder treft u de meest gestelde vragen over de uitbreiding BusinessPark 7Poort.

ALGEMEEN

 1. Waarom moet het bedrijventerrein vergoot worden?
  Onderzoek heeft laten zien dat er behoefte is aan kavels voor bedrijven. Daarnaast is BusinessPark 7Poort bijna vol en zijn er ook geen kavels op andere bedrijventerreinen in Zevenaar beschikbaar.
 2. Is er voldoende vraag naar de kavels die hier komen?
  Uit onderzoek en de actuele vraag blijkt van wel. Daarnaast wordt het terrein gefaseerd aangelegd.
 3. Er staan nog kavels te koop op BusinessPark 7Poort, waarom moet er dan nog meer bij komen?
  Deze zijn al verkocht, maar nog niet bebouwd. Daarnaast zijn er nog enkele kleine kavels beschikbaar, maar die zijn niet geschikt voor alle bedrijven. Dit komt bijvoorbeeld door de omvang van de kavel en/of maximale bedrijfscategorie.
 4. Levert deze uitbreiding ook werkgelegenheid op voor Zevenaar en omgeving?
  Ja, op basis van de omvang van de uitbreiding van BusinessPark 7Poort 2 verwachten we dat er ongeveer 1000 arbeidsplaatsen bij komen.
 5. Hoe groot is het plan?
  Het plangebied is ongeveer 65 hectare groot. Daarvan is 36 hectare voor bedrijfskavels. Overige aantal hectare is voor groen, wegen en fiets- en voetpaden.

FYSIEKE OMGEVING

 1. Wat is de afstand van de bedrijven tot aan de woningen?
  De afstand vanaf de Sleeg tot de bedrijven is ongeveer 450 meter. De afstand tot de nog te ontwikkelen woningen bij Groot Holthuizen is ongeveer 350 meter. Voor de uitbreiding van Groot Holthuizen is de afstand nog niet te bepalen.
 2. Hoe breed is de nieuwe ontsluitingsweg aan de zuidkant?
  De weg inclusief bermen is ongeveer 50 meter. Dit is iets breder dan de huidige hoofdontsluitingsweg van BusinessPark 7Poort.
 3. Hoe breed is de groene zone voor de woningbouw en hoe wordt het ingericht?
  De groene zone voor de woningbouw wordt gemiddeld 70 meter. De inrichting wordt bij de ontwikkeling van de woningen uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dit een dichte groene zone wordt met veel bomen, zodat het een robuuste afscheiding wordt tussen wonen en werken. De minimale afstand tussen de woonwijk en de kavels van het bedrijventerrein is ongeveer 120 meter. Ter vergelijking bij Landeweer (ter hoogte van de Bem) is de afstand tussen de bedrijfskavels en woonkavels nu 60 meter. Bij de Holtkamp is dat ongeveer 100 meter.
 4. Hoe hoog wordt de bebouwing?
  De maximale bouwhoogte varieert van 16 meter langs de A12 tot 14 meter aan de zuidkant van het plangebied. Met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is een hogere bouwhoogte mogelijk tot 18 meter in de zone langs de A12.
 5. Hoe komt mijn uitzicht eruit te zien?
  Dat is nu nog lastig aan te geven, omdat er nog geen bouwplannen zijn. Wel zijn er impressies gemaakt van hoe het eruit kán zien vanaf de weg. Deze impressies staan onder aan deze pagina.
 6. Hoe gaan de gebouwen eruit zien? Zitten daar voorwaarden aan?
  Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin eisen zijn opgenomen waar de gebouwen aan moeten voldoen. Ook zijn er voorwaarden opgenomen in het bestemmingplan over de hoogte en oppervlakte.
 7. Zijn de panden zichtbaar vanuit mijn perceel?
  Zie beantwoording vraag 10.
 8. Waarom zitten de kleine kavels (lage bebouwing) niet aan de rand van het plan maar in het midden?
  Door de grotere panden aan de rand te situeren ontstaat een rustiger beeld dan wanneer kleinere bedrijven aan de rand van het bedrijventerrein staan.

SOORT BEDRIJVEN

 1. Wat voor een soort bedrijven komen er?
  Het bedrijventerrein wordt vergelijkbaar met het huidige BusinessPark 7Poort en richt zich op bedrijven in de maakindustrie, logistiek en (gemengde) lokale bedrijven. Zie voor het soort bedrijven de bedrijvenlijst. Deze lijst is als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan.
 2. Welke categorieën bedrijven zijn toegestaan? En wat voor een soort bedrijven horen hierbij?
  Van milieucategorie 2 tot maximaal 4.2. De toegestane bedrijven zijn opgenomen in de bedrijvenlijst.
 3. Is de categorie bedrijven vergelijkbaar met het bestaande BusinessPark 7Poort?
  Ja, De categorie bedrijven zijn vergelijkbaar met het bestaande BusinessPark 7Poort.
 4. Wat is de maximale toegestane bedrijfscategorie en waar mag het op BusinessPark 7Poort 2?
  De maximale toegestane categorie is 4.2. Dit is bij de waterplas en bij de ontsluiting van het bedrijventerrein. De rest is maximaal 4.1 of maximaal 2 bij de percelen dichtbij de snelweg.
 5. Wat zijn voorbeelden van bedrijven in de maximale bedrijfscategorie?
  Op dit moment is er geen voorbeeld van een bedrijf met een maximale bedrijfscategorie in Zevenaar. Voor voorbeelden van bedrijven met een maximale bedrijfscategorie kunt u de lijst van bedrijfsactiviteiten bekijken onderaan deze pagina.

ONTSLUITING EN VERKEER

 1. Hoe wordt de ontsluiting/wegen geregeld?
  De weg 7Poort wordt doorgetrokken. Vanaf de laatste rotonde wordt de weg naar het zuiden verlengd en komt in het verlengde van de Landeweerdijk te lopen. Deze ontsluiting wordt ook gebruikt voor de ontsluiting van de toekomstige woonwijken. Daarnaast worden er binnen het bedrijventerrein verschillende wegen aangelegd.
 2. Is er een aparte/vrij liggende fiets- en voetgangers route op het bedrijventerrein?
  Ja, deze loopt schuin door het bedrijventerrein en is aangesloten op de bestaande fietsroutes. Bij de verdere ontwerpuitwerking zullen naar verwachting nog op meerdere plaatsen vrijliggende fietsvoorzieningen ontworpen worden.
 3. Kan ik wandelen in de groene zone van het bedrijventerrein en hoe kom ik daar vanuit de omgeving?
  Ja, het groene gebied moet nog wel ontworpen worden. Hierdoor zijn de precieze routes nog niet bekend. Het plan is erop gericht om de groene gebieden binnen BusinessPark 7Poort en de woonwijk te koppelen. Om op deze manier een aantrekkelijke padenstructuur en omgeving te bieden.
 4. Gaat het plan ook door als de doortrekking van de A15 en verbreding A12 er niet komt?
  De aanleg en instandhouding van de op- en afrit aan de Rijksweg A12 ter hoogte van BusinessPark 7Poort is een voorwaarden om het terrein te kunnen ontwikkelen.
 5. Komt hier ook de outlet?
  Nee, de Fashion Outlet Zevenaar wordt op het huidige BusinessPark 7Poort 1 gerealiseerd, naast het Liemers College en de supermarkt.

PLANNING

 1. Kan er wel voldoende stroom geleverd worden?
  Op dit moment is er sprake van zogenaamde netwerkcongestie en kan er onvoldoende capaciteit worden geboden voor de uitbreiding van BusinessPark 7Poort. Wij zijn daarom in overleg met onder andere Liander om te onderzoeken op welke manier we wel voldoende stroom aan de toekomstige bedrijven op BusinessPark 7Poort kunnen leveren.
 2. Wanneer start de voorbereiding van de werkzaamheden (bouwrijp maken)?
  Dat is afhankelijk van de grondverwerving, de bestemmingsplanprocedure en de verkoop van de percelen. Wij verwachten op zijn vroegst in 2026. Als er een beroepsprocedure komt, dan verwachten we op zijn vroegst in 2027 te starten.

BESTEMMINGSPLAN

 1. In hoeverre kan het bestemmingsplan nog worden aangepast?
  Door bezwaren (beroepsprocedure) kan het bestemmingsplan nog worden aangepast. Het ruimtelijk ontwerp kan in de nadere uitwerking nog worden aangepast o.a. als gevolg van nog lopende of nadere onderzoeken.

DUURZAAMHEID/GROEN/FLORA &FAUNA

 1. Zitten er bijzondere dieren in het gebied?
  Op basis van de QuickScan kan de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten en/of soortgroepen niet worden uitgesloten. Daarom wordt er verder onderzoek gedaan. Daarna wordt beoordeeld of deze soortgroepen daadwerkelijk aanwezig zijn, of negatieve effecten uitgesloten kunnen worden en welke maatregelen noodzakelijk zijn.
 2. Komen er ook windmolens?
  Nee, het bestemmingsplan laat geen windmolens toe. Als dit in de toekomst toch wenselijk is moet hiervoor een nieuwe procedure doorlopen worden.

IMPRESSIES

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

Klik hier voor een overzicht van de staat van bedrijfsactiviteiten.

Indien uw vraag er niet tussen staat kunt u altijd contact met ons opnemen.